Betsson polisanmälda

Betsson är övertygad om att det svenska spelmonopolet är olagligt. Om staten vidtar åtgärder som på något sätt skadar Betsson kommer företaget att begära kompensation.
Den verksamhet Betsson bedriver i spelbutiken på Götgatan 37 i Stockholm innebär att företaget tillvaratar sina rättigheter att göra reklam för speltjänster som erbjuds svenska konsumenter via Internet. Denna rätt framgår av EU:s grundlag, om fri rörlighet av varor och tjänster, vilken har företräde framför lotterilagens bestämmelser. Betsson anser sig således inte bryta mot gällande svensk rätt.
”Mot bakgrund av det rådande rättsläget är Lotteriinspektionens agerande mycket riskfyllt. Om dessa åtgärder på något sätt skadar Betsson kommer vi att begära kompensation. Vi är övertygade om att spelmonopolet kommer att förklaras olagligt av EG-domstolen.” säger VD, Pontus Lindwall.
Inför butikslanseringen hade Betsson möte med Lotteriinspektionen för att få inspektionens syn på rättsläget. ”Vid mötet framgick att Lotteriinspektionen principiellt höll med oss om att främjandeförbudets laglighet är tveksam. Jag är därför mycket förvånad över Lotteriinspektionens agerande. Som myndighet borde man avstå från att vidta åtgärder som kan skada enskilda och företag när den rättsliga grunden är tveksam.” säger VD, Pontus Lindwall.